در حال نمایش 128 نتیجه

نمایش 1024

گاز ISD505 کن استیل 5شعله

قیمت اصلی 103,000,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 92,700,000 ﷼ است.

گاز IS203 کن استیل 2شعله

قیمت اصلی 48,900,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 44,010,000 ﷼ است.

گاز DS514 داتیس استیل 5شعله

قیمت اصلی 117,390,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 111,520,500 ﷼ است.

گاز DS515 داتیس استیل 5شعله

قیمت اصلی 117,390,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 111,520,500 ﷼ است.

گاز DS566 داتیس استیل 5شعله

قیمت اصلی 136,210,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 129,399,500 ﷼ است.

گاز DS524SABAF داتیس استیل 5شعله

قیمت اصلی 158,930,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 150,983,500 ﷼ است.

گاز DS533LEDSABAF داتیس استیل 5شعله

قیمت اصلی 187,570,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 178,191,500 ﷼ است.

گاز DS534SABAF داتیس استیل 5شعله

قیمت اصلی 164,910,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 156,664,500 ﷼ است.

گاز DS590SABAF داتیس استیل 5شعله

قیمت اصلی 165,590,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 157,310,500 ﷼ است.

گاز S2351 استیل البرز استیل 2شعله

قیمت اصلی 38,044,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 34,239,600 ﷼ است.

گاز S3551 استیل البرز استیل 3شعله

قیمت اصلی 48,804,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 43,923,600 ﷼ است.

گاز S4653 استیل البرز استیل 4شعله

قیمت اصلی 55,335,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 49,801,500 ﷼ است.

گاز S4655 استیل البرز استیل 4شعله

قیمت اصلی 59,246,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 53,321,400 ﷼ است.

گاز S5952 استیل البرز استیل 5شعله

قیمت اصلی 70,809,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 63,728,100 ﷼ است.

گاز S5955 استیل البرز استیل 5شعله

قیمت اصلی 72,144,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 64,929,600 ﷼ است.

گاز S5956 استیل البرز استیل 5شعله

قیمت اصلی 71,317,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 64,185,300 ﷼ است.

گاز S5957 استیل البرز استیل 5شعله

قیمت اصلی 73,987,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 66,588,300 ﷼ است.

گاز S5959 استیل البرز استیل 5شعله

قیمت اصلی 73,987,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 66,588,300 ﷼ است.

گاز S5960 استیل البرز استیل 5شعله

قیمت اصلی 73,987,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 66,588,300 ﷼ است.

گاز S6125 استیل البرز استیل 6شعله

قیمت اصلی 87,583,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 78,824,700 ﷼ است.

گاز S2301 استیل البرز استیل 2شعله 33×52

قیمت اصلی 46,267,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 41,640,300 ﷼ است.

گاز S3501 استیل البرز استیل 3شعله 52×52

قیمت اصلی 55,950,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 50,355,000 ﷼ است.

گاز S4603 استیل البرز استیل 4شعله 60×50

قیمت اصلی 77,321,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 69,588,900 ﷼ است.

گاز S4605 استیل البرز استیل 4شعله 60×50

قیمت اصلی 98,258,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 88,432,200 ﷼ است.

گاز S5901 استیل البرز استیل 5شعله 85.5×50

قیمت اصلی 101,059,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 90,953,100 ﷼ است.

گاز S5902 استیل البرز استیل 5شعله 91.5×52

قیمت اصلی 92,246,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 83,021,400 ﷼ است.

گاز S5904 استیل البرز استیل 5شعله 86×50

قیمت اصلی 92,246,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 83,021,400 ﷼ است.

گاز S5905 استیل البرز استیل 5شعله 86×50

قیمت اصلی 85,397,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 76,857,300 ﷼ است.

گاز S5906 استیل البرز استیل 5شعله 86×50

قیمت اصلی 89,984,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 80,985,600 ﷼ است.

گاز S5907 استیل البرز استیل 5شعله 86×50

قیمت اصلی 90,233,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 81,209,700 ﷼ است.

گاز S5908 استیل البرز استیل 5شعله 86×50

قیمت اصلی 95,474,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 85,926,600 ﷼ است.

گاز S5909 استیل البرز استیل 5شعله 91×51

قیمت اصلی 91,034,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 81,930,600 ﷼ است.

گاز S5910 استیل البرز استیل 5شعله 91×51

قیمت اصلی 126,253,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 113,627,700 ﷼ است.

گاز S5911 استیل البرز استیل 5شعله 88×54

قیمت اصلی 122,486,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 110,237,400 ﷼ است.

گاز S5912 استیل البرز استیل 5شعله 88×54

قیمت اصلی 122,486,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 110,237,400 ﷼ است.

گاز S5912R استیل البرز استیل 5شعله 88×54

قیمت اصلی 122,486,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 110,237,400 ﷼ است.

گاز S5913 استیل البرز استیل 5شعله 88×54

قیمت اصلی 91,445,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 82,300,500 ﷼ است.

گاز S6901 استیل البرز استیل 6شعله 93×52.5

قیمت اصلی 108,025,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 97,222,500 ﷼ است.

گاز S6902 استیل البرز استیل 6شعله 88×52

قیمت اصلی 137,324,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 123,591,600 ﷼ است.

گاز S6121 استیل البرز استیل 6شعله 120×51

قیمت اصلی 148,363,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 133,526,700 ﷼ است.

اجاق گاز صفحه ای 5099S5 بیمکث استیل 5شعله

قیمت اصلی 96,000,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 86,400,000 ﷼ است.

اجاق گاز صفحه ای 5098 بیمکث

قیمت اصلی 96,000,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 86,400,000 ﷼ است.

اجاق گاز صفحه ای 5094S5 بیمکث استیل 5شعله

قیمت اصلی 98,000,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 88,200,000 ﷼ است.

اجاق گاز صفحه ای 5089S5 بیمکث استیل 5شعله

قیمت اصلی 96,000,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 86,400,000 ﷼ است.

اجاق گاز صفحه ای 5088S5 بیمکث استیل 5شعله

قیمت اصلی 96,000,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 86,400,000 ﷼ است.

اجاق گاز صفحه ای 5019S4 بیمکث استیل 4شعله

قیمت اصلی 77,000,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 69,300,000 ﷼ است.

اجاق گاز صفحه ای IS523 آلتون استیل 5شعله 90×50

قیمت اصلی 138,600,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 113,652,000 ﷼ است.

اجاق گاز صفحه ای S516 آلتون

قیمت اصلی 102,300,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 83,886,000 ﷼ است.

اجاق گاز صفحه ای IS9505 کن استیل 5شعله 91×51

قیمت اصلی 99,500,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 89,550,000 ﷼ است.

اجاق گاز صفحه ای IS9502 کن استیل 5شعله 91×51

قیمت اصلی 99,500,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 89,550,000 ﷼ است.

اجاق گاز صفحه ای 523M کن استیل 5شعله 89×51

قیمت اصلی 134,000,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 120,600,000 ﷼ است.

اجاق گاز صفحه ای 518M کن استیل 5شعله 91×51

قیمت اصلی 134,000,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 120,600,000 ﷼ است.

اجاق گاز صفحه ای 518S کن استیل 5شعله 91×51

قیمت اصلی 134,000,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 120,600,000 ﷼ است.

اجاق گاز صفحه ای 513S کن استیل 5شعله 91×51

قیمت اصلی 134,000,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 120,600,000 ﷼ است.

گاز رومیزی استیل (کالا شهر)

آشپزخانه به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین قسمت‌های خانه شناخته می‌شود که اکثر بانوان مدت زمان زیادی را در طول روز در آن سپری می‌کنند؛ از این‌ رو لازم است با وسیله‌های شیک و زیبایی دیزاین شود. از آنجایی ‌که اجاق گازها از وسیله‌های مهم و کاربردی آشپزخانه به حساب می‌آیند، بایستی در انتخاب و خرید آن دقت و وسواس فراوانی داشته باشید. یکی از پرطرفدارترین و محبوب‌ترین مدل‌های اجاق گازها، گاز رومیزی استیل بوده که دارای استحکام و مقاومت فراوانی است.

بد نیست بدانید که گاز رومیزی صفحه استیل در مدل‌ها و طرح‌های مختلفی ساخته می‌شود و اکثر برندها از محصولات مرغوب و باکیفیتی برای ساخت آن استفاده می‌کنند تا در مقابل حرارت و ضربه مقاوم باشند. قیمت گاز رومیزی استیل در مقایسه با جنس‌های مختلف بسیار پایین بوده و گزینه مناسبی برای افرادی به حساب می‌آید که بودجه کمتری برای خرید دارند. انواع گاز رومیزی استیل به صورت 2 شعله، 4 شعله، 5 شعله و... در کاتالوگ انواع برندها دیده می‌شود و هر فردی مطابق با تعداد نفرات و مهمان‌های خود می‌تواند اجاق گاز رومیزی استیل مناسبی را خریداری کند.

خرید گاز رومیزی استیل

گاز رومیزی به دلایل مختلفی گزینه مناسبی برای همه خانواده‌ها به حساب می‌آیند، چه آن‌هایی که تازه ازدواج کرده‌اند و نیاز به گازهای رومیزی کوچک‌تر با شعله‌های کمتر دارند و چه آن‌هایی که دارای خانواده‌هایی پرجمعیت هستند و می‌توانند اجاق گازهایی با شعله‌های 7تایی در ابعاد بزرگ تهیه کنند. خرید انواع گاز رومیزی استیل برای افرادی که دارای فرزند کوچک هستند نیز بسیار مناسب است؛ زیرا فاصله کودک با شعله گاز بسیار زیاد بوده و نمی‌تواند آن را روشن کند. فروشگاه کالا شهر با ارائه مدل‌های مختلف گازهای رومیزی استیل باکیفیت در برندهای مختلف انتخاب را برای کاربران راحت کرده و هر شخصی می‌تواند متناسب با بودجه و هر آنچه نیاز دارد اقدام به خرید کند.

کالا شهر جدیدترین و بهترین اجاق گازهای رومیزی استیل را در برندهای کن، بیمکث، آلتون و... در این صفحه به فروش می‌رساند و شما می‌توانید با خرید اینترنتی این محصولات علاوه‌ بر دریافت کالا، گارانتی معتبر و ضمانت اصل کالا را نیز تحویل بگیرید. این فروشگاه خریدی آسان و مطمئن به همراه قیمت‌های بی‌نظیر و متنوع را برای شما به ارمغان می‌آورد.

قیمت گاز رومیزی استیل

قیمت تمام محصولات خانگی را امکانات و ویژگی‌های منحصربه‌فرد آن تعیین می‌کند و به همین دلیل قبل از خرید وسیله‌های خانگی لازم است تمام امکانات مورد نیاز خود را بررسی کنید تا بتوانید از بین گزینه‌های محدودی خرید سریع‌تری داشته باشید. برای مثال ممکن است گاز رومیزی استیل دارای دکمه تنظیم ولوم چرخشی و یا امکاناتی نظیر تایمر باشد، در این حالت قیمت نیز به نسبت آن بالاتر می‌رود.

فروشگاه کالا شهر برای راحتی کاربران قیمت گاز رومیزی استیل تمام برندهای پرطرفدار را در این صفحه قرار داده است تا شما بتوانید به آسانی مطابق با بودجه خود گزینه مناسب را انتخاب کرده و به سبد خریدتان اضافه کنید. همچنین این مجموعه با در نظر داشتن وضعیت اقتصادی و نیازهای مختلف کاربران، محصولات متنوعی را با امکانات و ویژگی‌های مختلف در سایت خود عرضه کرده است تا امکان خرید را برای تمام افراد فراهم آورد. به این صورت شما می‌توانید اجاق گازهای رومیزی استیل را به صورت 2 شعله و یا 4 شعله و با امکاناتی کم‌تر برای آشپزخانه‌هایی کوچک و مدل‌های 5 شعله و یا 7 شعله را برای آشپزخانه‌های بزرگ تهیه کنید و متناسب با زیبا شدن تعداد شعله‌ها هزینه بیشتری بپردازید.

مدل گاز رومیزی استیل

ویژگی مشترکی که در تمام گازهای رومیزی استیل وجود دارد استحکام و مقاومت بسیار زیاد آن‌ها است. این محصولات همان‌طور که از نامشان مشخص است، از جنس استیل ضد زنگ ساخته شده و در طول گذشت زمان دچار زنگ‌زدگی نمی‌شوند. در زیر مدل‌های مختلف و برندهای محبوب این گازها را معرفی کرده‌ایم تا انتخابی درست داشته باشید.

گاز رومیزی صفحه استیل آلتون:

این برند پرطرفدار تمام محصولات خود را با استفاده از مرغوب‌ترین مواد اولیه تولید کرده است تا در مقابل حرارت و ضربه استحکام کافی داشته باشند. همچنین برای راحتی کاربران فندک الکتریکی داخلی وجود دارد که شما می‌توانید گاز خود را در عرض چند ثانیه روشن کنید.

گاز رومیزی استیل بیمکث:

به احتمال زیاد با برند قدیمی و پرطرفدار بیمکث آشنا هستید، این برند از زمان‌های گذشته تا به امروز به‌ عنوان یکی از بهترین کمپانی‌های تولید محصولات باکیفیت و بادوام شناخته می‌شود. شما می‌توانید مدل‌های متنوع گاز رومیزی بیمکث را با ترموکوبل‌های دقیق از کالا شهر تهیه کنید. همان‌طور که می‌دانید وجود ترموکوبل در سیستم باعث می‌شود که در مواقع خاموش شدن شعله گاز نیز به صورت کاملاً خودکار قطع شده و از بروز حادثه‌های ناگوار جلوگیری شود.

اجاق گاز رومیزی استیل کن:

برند کن محصولاتی مقاوم و با استحکام فراوان را با استفاده از فناوری‌های روز دنیا تولید می‌کند. یکی از مشخصه‌های اصلی این محصولات ضد خش و ضد ضربه بودن آن است که بدین ترتیب مقاومت بالایی را در اختیارتان قرار می‌دهد تا بتوانید مدت زمان طولانی از گازهای رومیزی این برند بی‌نظیر بهره ببرید.

برای خرید گاز رومیزی کن در طرح و مدلهای مختلف بر روی لینک کلیک کنید.

گاز رومیزی استیل داتیس:

اگر به ‌دنبال برندی معتبر و مقرون‌به‌صرفه هستید، بهتر است سراغ برند داتیس بروید. این برند محصولات خود را در مدل‌های متنوعی با قیمت‌های مختلفی ارائه می‌دهد و شما می‌توانید از طیف گسترده‌ای از گزینه‌ها، محصولی مناسب را انتخاب کرده و آشپزی دل‌پذیری را تجربه کنید.

انواع گاز رومیزی استیل انتخاب مناسبی برای خانم‌های شاغل به حساب می‌آیند؛ زیرا چربی و کثیفی را به سختی نشان می‌دهند و نیازی به تمیزکاری روزانه ندارند. همچنین از ویژگی‌های مدل‌های مختلف گازهای استیل می‌توان به کیفیت بالا و مقاومت بیش از اندازه‌ آن‌ها اشاره کرد که این ویژگی در بین تمام برندها مشترک است.

خرید انواع گاز رومیزی استیل با طراحی مدرن روز

شما می‌توانید جدیدترین گاز رومیزی صفحه استیل را با طراحی منحصربه‌فرد و بهترین قیمت از کالا شهر تهیه کنید. این فروشگاه با دسته‌بندی محصولات خود در گروه‌های مختلف، خرید را برای همه کاربران آسان کرده است؛ به این ترتیب پس از انجام بررسی‌های لازم و در نظر داشتن ابعاد، تعداد شعله و موارد دیگر گزینه‌ای را انتخاب و روی آن کلیک کنید تا وارد صفحه محصول شوید. در بالای صفحه عکس محصول به همراه گزینه افزودن به سبد کالا مشاهده می‌شود و شما می‌توانید با ضربه زدن روی آن خرید خود را ثبت کنید تا با ارسالی سریع کالای مدنظرتان را درب منزل تحویل بگیرید.

توجه داشته باشید که شما می‌توانید قیمت گاز رومیزی استیل را در زیر محصول مشاهده کرده و یا با کارشناسان در تماس باشید. کارشناسان کالا شهر به صورت 24 ساعته آماده ارائه راهنمایی‌های لازم هستند تا شما بتوانید آشپزخانه‌ای شیک با پرداخت هزینه معقول داشته باشید.