در حال نمایش 176 نتیجه

نمایش 1024

فر V700C آلتون

قیمت اصلی 360,800,000 ریال بود.قیمت فعلی 299,464,000 ریال است.

فر رومیزی 811 داتیس برقی 32لیتر

قیمت اصلی 60,200,000 ریال بود.قیمت فعلی 57,190,000 ریال است.

فر رومیزی 812 داتیس برقی 32لیتر

قیمت اصلی 64,250,000 ریال بود.قیمت فعلی 61,037,500 ریال است.

فر رومیزی 814U داتیس سفید برقی 32لیتر

قیمت اصلی 60,190,000 ریال بود.قیمت فعلی 57,180,500 ریال است.

فر رومیزی 865 داتیس برقی 32لیتر

قیمت اصلی 68,870,000 ریال بود.قیمت فعلی 65,426,500 ریال است.

فر DF690 داتیس مشکی برقی 78لیتر

قیمت اصلی 278,170,000 ریال بود.قیمت فعلی 264,261,500 ریال است.

فر رومیزی 710 داتیس برقی 52لیتر

قیمت اصلی 101,340,000 ریال بود.قیمت فعلی 96,273,000 ریال است.

فر رومیزی 720 داتیس برقی 46لیتر

قیمت اصلی 102,840,000 ریال بود.قیمت فعلی 97,698,000 ریال است.

فر DF683 داتیس مشکی برقی 78لیتر

قیمت اصلی 171,440,000 ریال بود.قیمت فعلی 162,868,000 ریال است.

فر DF655 داتیس طلایی مشکی برقی 78لیتر

قیمت اصلی 185,800,000 ریال بود.قیمت فعلی 176,510,000 ریال است.

مایکروفر DTM928 توکار داتیس مشکی برقی 78لیتر

قیمت اصلی 174,570,000 ریال بود.قیمت فعلی 165,841,500 ریال است.

فر E6500 کن مشکی برقی 65لیتر

قیمت اصلی 205,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 168,100,000 ریال است.

فر 0020E بیمکث برقی 70لیتر

قیمت اصلی 215,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 193,500,000 ریال است.

فر 0030E بیمکث برقی 70لیتر

قیمت اصلی 140,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 126,000,000 ریال است.

فر v303s آلتون

قیمت اصلی 196,900,000 ریال بود.قیمت فعلی 163,427,000 ریال است.

فر v402 آلتون

قیمت اصلی 215,600,000 ریال بود.قیمت فعلی 178,948,000 ریال است.

فر v500S آلتون

قیمت اصلی 231,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 191,730,000 ریال است.

فر v901b آلتون

قیمت اصلی 238,700,000 ریال بود.قیمت فعلی 198,121,000 ریال است.

فر V500B آلتون

قیمت اصلی 225,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 187,165,000 ریال است.

فر V506B آلتون

قیمت اصلی 233,200,000 ریال بود.قیمت فعلی 193,556,000 ریال است.

فر V506C آلتون

قیمت اصلی 255,200,000 ریال بود.قیمت فعلی 211,816,000 ریال است.

فر 0041EG بیمکث طلایی برقی-گازی 70لیتر

قیمت اصلی 160,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 144,000,000 ریال است.

فر V500TB آلتون

قیمت اصلی 250,800,000 ریال بود.قیمت فعلی 208,164,000 ریال است.

فر V500TW آلتون

قیمت اصلی 257,400,000 ریال بود.قیمت فعلی 213,642,000 ریال است.

فر V500TS آلتون

قیمت اصلی 257,400,000 ریال بود.قیمت فعلی 213,642,000 ریال است.

فر V503T آلتون

قیمت اصلی 259,600,000 ریال بود.قیمت فعلی 215,468,000 ریال است.

فر V504T آلتون

قیمت اصلی 240,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 199,200,000 ریال است.

فر V905W آلتون

قیمت اصلی 280,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 232,815,000 ریال است.

فر 0045EG بیمکث برقی-گازی 70لیتر

قیمت اصلی 160,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 144,000,000 ریال است.

فر V905S آلتون

قیمت اصلی 280,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 232,815,000 ریال است.

فر V210S آلتون

قیمت اصلی 189,200,000 ریال بود.قیمت فعلی 157,036,000 ریال است.

فر V600C آلتون

قیمت اصلی 312,400,000 ریال بود.قیمت فعلی 259,292,000 ریال است.

فر 0046EG بیمکث برقی-گازی 70لیتر

قیمت اصلی 170,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 153,000,000 ریال است.

فر v305 آلتون مشکی برق 54لیتر

قیمت اصلی 100 ریال بود.قیمت فعلی 82 ریال است.

فر v401 آلتون مشکی برق 54لیتر

قیمت اصلی 100 ریال بود.قیمت فعلی 82 ریال است.

فر TCP374M کن مشکی برقی 65لیتر

قیمت اصلی 100 ریال بود.قیمت فعلی 82 ریال است.

فر رومیزی 811U داتیس سفید برقی 32لیتر

قیمت اصلی 54,990,000 ریال بود.قیمت فعلی 52,240,500 ریال است.

فر FE5w استیل البرز سفید برق 60لیتر

قیمت اصلی 183,839,000 ریال بود.قیمت فعلی 165,455,100 ریال است.

فر رومیزی 813 داتیس برقی 32لیتر

قیمت اصلی 60,510,000 ریال بود.قیمت فعلی 57,484,500 ریال است.

فر FE5 استیل البرز مشکی برق 60لیتر

قیمت اصلی 175,241,000 ریال بود.قیمت فعلی 157,716,900 ریال است.

فر FGE6 استیل البرز استیل برقی-گازی 60لیتر

قیمت اصلی 149,375,000 ریال بود.قیمت فعلی 134,437,500 ریال است.

فر رومیزی 850 داتیس برقی 32لیتر

قیمت اصلی 63,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 59,850,000 ریال است.

فر FGE5 استیل البرز مشکی برقی-گازی 60لیتر

قیمت اصلی 144,843,000 ریال بود.قیمت فعلی 130,358,700 ریال است.

فر رومیزی 860 داتیس برقی 32لیتر

قیمت اصلی 66,340,000 ریال بود.قیمت فعلی 63,023,000 ریال است.

فر 401w آلتون سفید برقی 72لیتر

قیمت اصلی 100 ریال بود.قیمت فعلی 82 ریال است.

فر FGE4New استیل البرز مشکی برقی-گازی 60لیتر

قیمت اصلی 146,546,000 ریال بود.قیمت فعلی 131,891,400 ریال است.

فر رومیزی 862 داتیس برقی 32لیتر

قیمت اصلی 70,910,000 ریال بود.قیمت فعلی 67,364,500 ریال است.

فر FG3 استیل البرز مشکی گازی 60لیتر

قیمت اصلی 131,723,000 ریال بود.قیمت فعلی 118,550,700 ریال است.

فر FGE50 استیل البرز مشکی برقی-گازی 60لیتر

قیمت اصلی 136,703,000 ریال بود.قیمت فعلی 123,032,700 ریال است.

فر رومیزی 870 داتیس برقی 32لیتر

قیمت اصلی 62,620,000 ریال بود.قیمت فعلی 59,489,000 ریال است.

فر DF695 داتیس استیل مشکی برقی 78لیتر

قیمت اصلی 249,050,000 ریال بود.قیمت فعلی 236,597,500 ریال است.

فر رومیزی 880 داتیس برقی 32لیتر

قیمت اصلی 63,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 59,850,000 ریال است.

فر DF694 داتیس طلایی مشکی برقی 78لیتر

قیمت اصلی 146,920,000 ریال بود.قیمت فعلی 139,574,000 ریال است.

فر رومیزی 880U داتیس الترا برقی 32لیتر

قیمت اصلی 66,110,000 ریال بود.قیمت فعلی 62,804,500 ریال است.

فر DF694U داتیس طلایی سفید برقی 78لیتر

قیمت اصلی 161,600,000 ریال بود.قیمت فعلی 153,520,000 ریال است.

فر رومیزی 700 داتیس برقی 52لیتر

قیمت اصلی 84,580,000 ریال بود.قیمت فعلی 80,351,000 ریال است.

فر DF693 داتیس مشکی برقی 78لیتر

قیمت اصلی 188,290,000 ریال بود.قیمت فعلی 178,875,500 ریال است.

فر رومیزی 705 داتیس برقی 52لیتر

قیمت اصلی 95,980,000 ریال بود.قیمت فعلی 91,181,000 ریال است.

فر DF692 داتیس استیل مشکی برقی 78لیتر

قیمت اصلی 178,600,000 ریال بود.قیمت فعلی 169,670,000 ریال است.

فر رومیزی 705R داتیس رفلکس برقی 52لیتر

قیمت اصلی 95,980,000 ریال بود.قیمت فعلی 91,181,000 ریال است.

فر DF691 داتیس مشکی برقی 78لیتر

قیمت اصلی 199,810,000 ریال بود.قیمت فعلی 189,819,500 ریال است.

فر رومیزی 706 داتیس برقی 52لیتر

قیمت اصلی 95,980,000 ریال بود.قیمت فعلی 91,181,000 ریال است.

فر v403 آلتون نقره ای برقی 72لیتر

قیمت اصلی 224,400,000 ریال بود.قیمت فعلی 184,008,000 ریال است.

فر DF689 داتیس مشکی برقی 78لیتر

قیمت اصلی 144,280,000 ریال بود.قیمت فعلی 137,066,000 ریال است.

فر DF688 داتیس مشکی برقی 78لیتر

قیمت اصلی 212,600,000 ریال بود.قیمت فعلی 201,970,000 ریال است.

فر v302n آلتون مشکی برق 72لیتر

قیمت اصلی 193,600,000 ریال بود.قیمت فعلی 158,752,000 ریال است.

فر DF685 داتیس مشکی برقی 78لیتر

قیمت اصلی 128,130,000 ریال بود.قیمت فعلی 121,723,500 ریال است.

فر DF684 داتیس مشکی برقی 78لیتر

قیمت اصلی 129,650,000 ریال بود.قیمت فعلی 123,167,500 ریال است.

فر DF684U داتیس سفید برقی 78لیتر

قیمت اصلی 144,440,000 ریال بود.قیمت فعلی 137,218,000 ریال است.

فر رومیزی 730 داتیس برقی 46لیتر

قیمت اصلی 93,850,000 ریال بود.قیمت فعلی 89,157,500 ریال است.

فر DF683U داتیس سفید برقی 78لیتر

قیمت اصلی 179,240,000 ریال بود.قیمت فعلی 170,278,000 ریال است.

فر DF675 داتیس مشکی برقی 78لیتر

قیمت اصلی 244,940,000 ریال بود.قیمت فعلی 232,693,000 ریال است.

فر v303w آلتون سفید برق 72لیتر

قیمت اصلی 196,900,000 ریال بود.قیمت فعلی 161,458,000 ریال است.

فر DF675U داتیس سفید برقی 78لیتر

قیمت اصلی 249,740,000 ریال بود.قیمت فعلی 237,253,000 ریال است.

فر DF673 داتیس مشکی برقی 78لیتر

قیمت اصلی 201,630,000 ریال بود.قیمت فعلی 191,548,500 ریال است.

فر DF666 داتیس مشکی برقی 78لیتر

قیمت اصلی 152,480,000 ریال بود.قیمت فعلی 144,856,000 ریال است.

فر DF655U داتیس طلایی سفید برقی 78لیتر

قیمت اصلی 204,740,000 ریال بود.قیمت فعلی 194,503,000 ریال است.

فر DF646 داتیس مشکی برقی 78لیتر

قیمت اصلی 214,290,000 ریال بود.قیمت فعلی 203,575,500 ریال است.

فر v303s آلتون مشکی-استیل برق 72لیتر

قیمت اصلی 196,900,000 ریال بود.قیمت فعلی 161,458,000 ریال است.

فر DF645 داتیس مشکی برقی 78لیتر

قیمت اصلی 138,700,000 ریال بود.قیمت فعلی 131,765,000 ریال است.

فر DF672U داتیس سفید برقی گازی 78لیتر

قیمت اصلی 203,100,000 ریال بود.قیمت فعلی 192,945,000 ریال است.

فر DF672 داتیس مشکی برقی گازی 78لیتر

قیمت اصلی 192,870,000 ریال بود.قیمت فعلی 183,226,500 ریال است.

فر DF670 داتیس طلایی مشکی برقی گازی 78لیتر

قیمت اصلی 154,260,000 ریال بود.قیمت فعلی 146,547,000 ریال است.

فر DF665 داتیس مشکی برقی گازی 78لیتر

قیمت اصلی 135,370,000 ریال بود.قیمت فعلی 128,601,500 ریال است.

فر DF660 داتیس مشکی برقی گازی 78لیتر

قیمت اصلی 139,100,000 ریال بود.قیمت فعلی 132,145,000 ریال است.

مایکروفر DTM928CU کلاسیک توکار داتیس طلایی سفید برقی 78لیتر

قیمت اصلی 329,660,000 ریال بود.قیمت فعلی 313,177,000 ریال است.

مایکروفر DTM928C کلاسیک توکار داتیس طلایی مشکی برقی 78لیتر

قیمت اصلی 177,640,000 ریال بود.قیمت فعلی 168,758,000 ریال است.

مایکروفر DTM928U توکار داتیس سفید برقی 78لیتر

قیمت اصلی 184,130,000 ریال بود.قیمت فعلی 174,923,500 ریال است.

فر v301 آلتون مشکی برق 72لیتر

قیمت اصلی 100 ریال بود.قیمت فعلی 82 ریال است.

فر v402 آلتون مشکی برق 72لیتر

قیمت اصلی 215,600,000 ریال بود.قیمت فعلی 176,792,000 ریال است.

فر v402w آلتون سفید برق 72لیتر

قیمت اصلی 222,200,000 ریال بود.قیمت فعلی 182,204,000 ریال است.

فر wv402s آلتون مشکی-استیل برق 72لیتر

قیمت اصلی 222,200,000 ریال بود.قیمت فعلی 182,204,000 ریال است.

فر v302 آلتون مشکی برق 72لیتر

قیمت اصلی 100 ریال بود.قیمت فعلی 82 ریال است.

فر v404n آلتون مشکی-استیل برق 72لیتر

قیمت اصلی 228,800,000 ریال بود.قیمت فعلی 187,616,000 ریال است.

فر v303 آلتون مشکی برق 72لیتر

قیمت اصلی 190,300,000 ریال بود.قیمت فعلی 156,046,000 ریال است.

فر v404 آلتون مشکی برق 72لیتر

قیمت اصلی 100 ریال بود.قیمت فعلی 82 ریال است.

فر v901 آلتون مشکی برق 95لیتر

قیمت اصلی 100 ریال بود.قیمت فعلی 82 ریال است.

فر v901w آلتون سفید برق 95لیتر

قیمت اصلی 245,300,000 ریال بود.قیمت فعلی 201,146,000 ریال است.

فر v901s آلتون شیشه استیل برق 95لیتر

قیمت اصلی 245,300,000 ریال بود.قیمت فعلی 201,146,000 ریال است.

فر E6501B کن مشکی برقی 65لیتر

قیمت اصلی 199,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 163,180,000 ریال است.

فر 0021E بیمکث سفید برقی 70لیتر

قیمت اصلی 235,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 211,500,000 ریال است.

فر 0022E بیمکث استیل برقی 70لیتر

قیمت اصلی 225,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 202,500,000 ریال است.

فر v305 آلتون

قیمت اصلی 198,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 164,340,000 ریال است.

فر v401 آلتون

قیمت اصلی 203,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 168,905,000 ریال است.

فر v401s آلتون

قیمت اصلی 145,200,000 ریال بود.قیمت فعلی 120,516,000 ریال است.

فر 401w آلتون

قیمت اصلی 160,600,000 ریال بود.قیمت فعلی 133,298,000 ریال است.

فر 0031E بیمکث برقی 70لیتر

قیمت اصلی 150,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 135,000,000 ریال است.

فر v403N آلتون

قیمت اصلی 224,400,000 ریال بود.قیمت فعلی 186,252,000 ریال است.

فر v302n آلتون

قیمت اصلی 193,600,000 ریال بود.قیمت فعلی 160,688,000 ریال است.

فر v303w آلتون

قیمت اصلی 196,900,000 ریال بود.قیمت فعلی 163,427,000 ریال است.

فر 0035E بیمکث برقی 70لیتر

قیمت اصلی 140,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 126,000,000 ریال است.

فر v402w آلتون

قیمت اصلی 222,200,000 ریال بود.قیمت فعلی 184,426,000 ریال است.

فر v402s آلتون

قیمت اصلی 222,200,000 ریال بود.قیمت فعلی 184,426,000 ریال است.

فر v404n آلتون

قیمت اصلی 228,800,000 ریال بود.قیمت فعلی 189,904,000 ریال است.

فر 0036E بیمکث برقی 70لیتر

قیمت اصلی 150,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 135,000,000 ریال است.

فر v905B آلتون

قیمت اصلی 273,900,000 ریال بود.قیمت فعلی 227,337,000 ریال است.

فر v303 آلتون

قیمت اصلی 190,300,000 ریال بود.قیمت فعلی 157,949,000 ریال است.

فر v901w آلتون

قیمت اصلی 245,300,000 ریال بود.قیمت فعلی 203,599,000 ریال است.

فر 0040EG بیمکث برقی-گازی 70لیتر

قیمت اصلی 150,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 135,000,000 ریال است.

فر v901s آلتون

قیمت اصلی 245,300,000 ریال بود.قیمت فعلی 203,599,000 ریال است.

فر (کالا شهر)

امروزه انواع فر توسط برندهای مختلف تولید می‌شود که هر کدام از آن‌ها دارای امکانات و قابلیت‌های مختلفی هستند؛ به همین دلیل خرید فر یکی از دغدغه‌های افراد به شمار می‌رود. هنگام خرید فر آشپزخانه یکی از مهم‌ترین مواردی که باید مورد بررسی قرار بگیرد، کارایی و عملکرد آن است. فر آشپزخانه می‌تواند به شما در پخت‌وپز انواع غذاها کمک کرده و تجربه‌ای لذت‌بخش از آشپزی را برای شما به ارمغان بیاورد. همچنین موضوع دیگری که هنگام خرید این محصول مورد توجه قرار می‌گیرد، قیمت آن است. لازم به ذکر است که قیمت فر توسط عوامل مختلفی تعیین می‌شود که یکی از مهم‌ترین آن‌ها برند تولیدکننده خواهد بود.

کالا شهر به عنوان یکی از فروشگاه لوازم خانگی معتبر، انواع فر آشپزخانه را با قیمتی مناسب در دسترس شما عزیزان قرار می‌دهد. قیمت فر آشپزخانه در این فروشگاه بسیار مقرون به‌ صرفه است؛ زیرا شما را تا سال‌ها از خرید مجدد فر بی‌نیاز می‌کند. همچنین با خرید فر از این فروشگاه می‌توانید از خدمات پس از فروش این مجموعه نیز استفاده کرده و گارانتی معتبر و همینطور ضمانت کالا دریافت کنید.

خرید فر

فر از لوازم خانگی ضروری است که از آن برای پخت کیک، شیرینی، پیتزا و ... استفاده می‌کنند. با خرید فر می‌توانید بدون صرف هزینه اضافی در رستوران‌ها، غذای مورد علاقه‌تان را آماده کنید و از خوردن آن در کنار خانواده و دوستان خود لذت ببرید. همانطور که اشاره کردیم، انواع فر در مدل‌ها و سایزهای مختلفی تولید می‌شوند تا امکان خرید آن برای هر سلیقه‌ای وجود داشته باشد. همچنین فروشگاه کالا شهر انواع فر با کیفیت عالی را با قیمتی مناسب به فروش می‌رساند. این فرها از بهترین متریال و مرغوب‌ترین قطعات ساخته شده‌اند و دوام بسیار بالایی دارند.

در صورتی که در انتخاب نوع فر مناسب آشپزخانه خود دچار مشکل شده‌اید، کارشناسان کالا شهر به صورت 24 ساعته آماده ارائه مشاوره به شما عزیزان هستند. شما می‌توانید همین حالا با کارشناسان این مجموعه تماس بگیرید و مدل فر را با توجه به سبک دکوراسیون آشپزخانه خود انتخاب کنید. همچنین در این فروشگاه‌ انواع فر برای آشپزخانه‌های کوچک نیز موجود است که با قیمت ارزان به فروش می‌رسد. با خرید اینترنتی از کالا شهر از خدمات ارسال سریع این فروشگاه نیز بهره‌مند می‌شوید.

برای مشاهده قیمت فر برقی و خرید فر برقی و گازی بر روی لینک کلیک کنید.

قیمت فر

یکی از اصلی‌ترین مواردی که هنگام خرید فر باید مورد توجه قرار بگیرد، قیمت فر است. عوامل متعددی بر روی قیمت نهایی این کالا تاثیرگذار است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به برند تولیدکننده، امکانات، طراحی و مدل فر اشاره کرد. برای خرید فر در ابتدا باید میزان بودجه خود را مشخص کرده تا بتوانید نوع این کالا را راحت‌تر انتخاب کنید. همچنین در این صفحه با استفاده از فیلتر قیمت تمام فرهایی که مناسب با بودجه شما است، نمایش داده می‌شوند.

کمپانی‌های معتبر در تولید فرهای خود از مواد اولیه درجه یک استفاده می‌کنند و این مورد باعث افزایش عمر فرها می‌شود. بدین ترتیب می‌توان گفت که قیمت فر آشپزخانه با توجه به امکانات متعدد و طول عمر بالایی که دارد، بسیار مقرون به ‌صرفه است. از سوی دیگر خرید فر از فروشگاه کالا شهر، شما را از مزایای دیگری همچون دریافت گارانتی معتبر نیز بهره‌مند می‌کند تا در صورت وقوع هر مشکلی بتوانید از خدمات این مجموعه استفاده کنید و نگرانی از بابت خرابی فر خود نداشته باشید.

مدل فر

امروزه برندهای مختلفی اقدام به تولید انواع فر کرده‌اند. فرها قابلیت‌ها و امکانات متعددی دارند و هر کدام دارای ظاهری متفاوت هستند. در فروشگاه کالا شهر انواع فرهای مرغوب و با کیفیت موجود است. خرید فر باید بر اساس نیاز و سلیقه شما صورت گیرد تا حس مطلوبی در زمان آشپزی به شما ببخشد. در ادامه قصد داریم به معرفی انواع فرهای موجود در فروشگاه لوازم خانگی کالا شهر بپردازیم.

فر داتیس:

شرکت داتیس یکی از تولیدکننده‌های معتبر فر در ایران به شمار می‌رود که محصولات خود را با تنوع بالایی ارائه می‌کند. فر داتیس به عنوان یکی از برترین فرها محسوب شده و تنوع بالایی دارد. همچنین این فرها امکانات کاربردی و عملکرد عالی از خود به نمایش گذاشته‌اند. شما با خرید فر داتیس می‌توانید تا سال‌ها از این دستگاه به راحتی استفاده کنید و هیچ نگرانی از بابت خرابی آن نداشته باشید.

فر کن:

در ساخت فر کن از برترین و مرغوب‌ترین قطعات استفاده می‌شود که این فر را به یکی از بادوام‌ترین فرها در کالا شهر تبدیل می‌کند. انواع فر کن با توجه به ویژگی‌های ظاهری که دارند، به افزایش زیبایی دکوراسیون آشپزخانه شما کمک می‌کنند. همچنین تنوع این فرها به ‌قدری بالا است که در تمامی سبک‌های دکوراسیون مورد استفاده قرار می‌گیرند. فر کن انتخاب مطمئنی برای افرادی است که به خرید محصولات مرغوب و درجه یک اهمیت می‌دهند.

فر بیمکث:

کمپانی بیمکث سال‌ها در زمینه تولید انواع فر فعالیت کرده است و سابقه درخشانی دارد. انواع فر بیمکث از تکنولوژی‌های جدید و پیشرفته بهره می‌برند و یکی از بهترین گزینه‌ها برای آشپزهای حرفه‌ای محسوب می‌شوند. شما با خرید فر بیمکث می‌توانید از ویژگی‌های مختلف و کاربردی آن استفاده کنید و از طبخ غذاهای مختلف لذت ببرید.

فر نگین الماس:

برند نگین الماس از برندهای معتبر لوازم خانگی شناخته می‌شود که محصولات خود را مطابق با استانداردهای روز دنیا تولید می‌کند. همچنین انواع فر نگین الماس در سایزهای مختلف موجود بوده و امکان استفاده از آن‌ها در آشپزخانه‌های کوچک وجود دارد.

فر آلتون:

این فرها از طراحی بسیار زیبایی بهره می‌برند و انتخاب اول افراد خوش‌سلیقه محسوب می‌شوند. با خرید فر آلتون می‌توانید از مزایای بسیاری بهره‌مند شوید. همچنین انواع فر آلتون در مدل‌ها و سایزهای مختلف در فروشگاه کالا شهر با قیمتی ارزان به شما ارائه می‌شود.

خرید پرفروش ترین و جدیدترین انواع فر آشپزخانه با ارسال سریع به سراسر کشور

در فروشگاه کالا شهر می‌توانید انواع فر آشپزخانه داتیس، بیمکث، کن و مدل‌های توکار، برقی، گازی و رومیزی را با گارانتی و تضمین کیفیت خریداری کنید. برای خرید محصول مورد نظر خود می‌توانید از همین صفحه اقدام کنید. برای این منظور فر مورد نظر خود را انتخاب کرده و بر روی آن کلیک کنید تا پس از وارد شدن به صفحه ثبت مشخصات و بعد از پرداخت، سفارش شما ثبت شود. کالا شهر محصول مورد نظر شما را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تحویل می‌دهد.