در حال نمایش 67 نتیجه

نمایش 1024

گاز G1351 استیل البرز مشکی 1شعله

قیمت اصلی 32,202,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 28,981,800 ﷼ است.

گاز G3551 استیل البرز مشکی 3شعله

قیمت اصلی 52,388,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 47,149,200 ﷼ است.

گاز G4651 استیل البرز مشکی 4شعله

قیمت اصلی 55,733,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 50,159,700 ﷼ است.

گاز G4652 استیل البرز مشکی 4شعله

قیمت اصلی 56,387,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 50,748,300 ﷼ است.

گاز G5753 استیل البرز مشکی 5شعله

قیمت اصلی 69,531,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 62,577,900 ﷼ است.

گاز G5954 استیل البرز مشکی 5شعله

قیمت اصلی 71,718,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 64,546,200 ﷼ است.

گاز G5957L استیل البرز مشکی 5شعله

قیمت اصلی 71,718,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 64,546,200 ﷼ است.

گاز G5957R استیل البرز مشکی 5شعله

قیمت اصلی 71,718,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 64,546,200 ﷼ است.

گاز G5958 استیل البرز مشکی 5شعله

قیمت اصلی 72,601,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 65,340,900 ﷼ است.

گاز G5959L استیل البرز مشکی 5شعله

قیمت اصلی 75,233,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 67,709,700 ﷼ است.

گاز G5959R استیل البرز مشکی 5شعله

قیمت اصلی 75,233,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 67,709,700 ﷼ است.

گاز G5960 استیل البرز مشکی 5شعله

قیمت اصلی 75,233,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 67,709,700 ﷼ است.

گاز G5960W استیل البرز سفید 5شعله

قیمت اصلی 78,732,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 70,858,800 ﷼ است.

گاز S2351 استیل البرز استیل 2شعله

قیمت اصلی 38,044,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 34,239,600 ﷼ است.

گاز S3551 استیل البرز استیل 3شعله

قیمت اصلی 48,804,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 43,923,600 ﷼ است.

گاز S4653 استیل البرز استیل 4شعله

قیمت اصلی 55,335,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 49,801,500 ﷼ است.

گاز S4655 استیل البرز استیل 4شعله

قیمت اصلی 59,246,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 53,321,400 ﷼ است.

گاز S5952 استیل البرز استیل 5شعله

قیمت اصلی 70,809,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 63,728,100 ﷼ است.

گاز S5955 استیل البرز استیل 5شعله

قیمت اصلی 72,144,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 64,929,600 ﷼ است.

گاز S5956 استیل البرز استیل 5شعله

قیمت اصلی 71,317,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 64,185,300 ﷼ است.

گاز S5957 استیل البرز استیل 5شعله

قیمت اصلی 73,987,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 66,588,300 ﷼ است.

گاز S5959 استیل البرز استیل 5شعله

قیمت اصلی 73,987,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 66,588,300 ﷼ است.

گاز S5960 استیل البرز استیل 5شعله

قیمت اصلی 73,987,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 66,588,300 ﷼ است.

گاز S6125 استیل البرز استیل 6شعله

قیمت اصلی 87,583,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 78,824,700 ﷼ است.

گاز G1301 استیل البرز مشکی 1شعله 35×52

قیمت اصلی 36,826,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 33,143,400 ﷼ است.

گاز G2302 استیل البرز مشکی 2شعله 35×52

قیمت اصلی 45,728,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 41,155,200 ﷼ است.

گاز G3501 استیل البرز مشکی 3شعله 52×52

قیمت اصلی 67,022,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 60,319,800 ﷼ است.

گاز G4101 استیل البرز مشکی 4شعله 105×41

قیمت اصلی 86,744,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 78,069,600 ﷼ است.

گاز G4602 استیل البرز مشکی 4شعله 64×52

قیمت اصلی 91,008,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 81,907,200 ﷼ است.

گاز G5703 استیل البرز مشکی 5شعله 75×50

قیمت اصلی 95,176,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 85,658,400 ﷼ است.

گاز G5904 استیل البرز مشکی 5شعله 86×50

قیمت اصلی 103,679,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 93,311,100 ﷼ است.

گاز G5905 استیل البرز مشکی 5شعله 90×50

قیمت اصلی 92,647,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 83,382,300 ﷼ است.

گاز G5907L استیل البرز مشکی 5شعله 86×50

قیمت اصلی 100,660,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 90,594,000 ﷼ است.

گاز G5907R استیل البرز مشکی 5شعله 86×50

قیمت اصلی 100,660,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 90,594,000 ﷼ است.

گاز G5908 استیل البرز مشکی 5شعله 90×50

قیمت اصلی 104,545,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 94,090,500 ﷼ است.

گاز G5909L استیل البرز مشکی 5شعله 91×51

قیمت اصلی 101,921,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 91,728,900 ﷼ است.

گاز G5909R استیل البرز مشکی 5شعله 91×51

قیمت اصلی 101,921,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 91,728,900 ﷼ است.

گاز G5910 استیل البرز مشکی 5شعله 91×51

قیمت اصلی 101,921,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 91,728,900 ﷼ است.

گاز G5910W استیل البرز سفید 5شعله 91×51

قیمت اصلی 109,095,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 98,185,500 ﷼ است.

گاز S2301 استیل البرز استیل 2شعله 33×52

قیمت اصلی 46,267,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 41,640,300 ﷼ است.

گاز S3501 استیل البرز استیل 3شعله 52×52

قیمت اصلی 55,950,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 50,355,000 ﷼ است.

گاز S4603 استیل البرز استیل 4شعله 60×50

قیمت اصلی 77,321,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 69,588,900 ﷼ است.

گاز S4605 استیل البرز استیل 4شعله 60×50

قیمت اصلی 98,258,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 88,432,200 ﷼ است.

گاز S5901 استیل البرز استیل 5شعله 85.5×50

قیمت اصلی 101,059,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 90,953,100 ﷼ است.

گاز S5902 استیل البرز استیل 5شعله 91.5×52

قیمت اصلی 92,246,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 83,021,400 ﷼ است.

گاز S5904 استیل البرز استیل 5شعله 86×50

قیمت اصلی 92,246,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 83,021,400 ﷼ است.

گاز S5905 استیل البرز استیل 5شعله 86×50

قیمت اصلی 85,397,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 76,857,300 ﷼ است.

گاز S5906 استیل البرز استیل 5شعله 86×50

قیمت اصلی 89,984,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 80,985,600 ﷼ است.

گاز S5907 استیل البرز استیل 5شعله 86×50

قیمت اصلی 90,233,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 81,209,700 ﷼ است.

گاز S5908 استیل البرز استیل 5شعله 86×50

قیمت اصلی 95,474,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 85,926,600 ﷼ است.

گاز S5909 استیل البرز استیل 5شعله 91×51

قیمت اصلی 91,034,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 81,930,600 ﷼ است.

گاز S5910 استیل البرز استیل 5شعله 91×51

قیمت اصلی 126,253,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 113,627,700 ﷼ است.

گاز S5911 استیل البرز استیل 5شعله 88×54

قیمت اصلی 122,486,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 110,237,400 ﷼ است.

گاز S5912 استیل البرز استیل 5شعله 88×54

قیمت اصلی 122,486,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 110,237,400 ﷼ است.

گاز S5912R استیل البرز استیل 5شعله 88×54

قیمت اصلی 122,486,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 110,237,400 ﷼ است.

گاز S5913 استیل البرز استیل 5شعله 88×54

قیمت اصلی 91,445,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 82,300,500 ﷼ است.

گاز S6901 استیل البرز استیل 6شعله 93×52.5

قیمت اصلی 108,025,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 97,222,500 ﷼ است.

گاز S6902 استیل البرز استیل 6شعله 88×52

قیمت اصلی 137,324,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 123,591,600 ﷼ است.

گاز S6121 استیل البرز استیل 6شعله 120×51

قیمت اصلی 148,363,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 133,526,700 ﷼ است.

گازهای رومیزی یکی از محبوب‌ترین گازهایی هستند که امروزه در تمام آشپزخانه‌ها به چشم می‌خورند و دلیل این امر کیفیت بالای این گازها و فضای بسیار کمی است که اشغال می‌کنند. یکی از برندهای مطرح در کشور که توانسته این محصولات را در کیفیت بالایی تولید کند استیل البرز است. در واقع شما می‌توانید با خرید گاز رومیزی استیل البرز و قرار دادن آن در آشپزخانه فضای شیکی را ایجاد کنید. توجه داشته باشید که گاز رومیزی استیل البرز در جنس‌های مختلفی تولید می‌شود و این موضوع حق انتخاب را بیشتر کرده است.
برای خرید گاز صفحه ای استیل البرز لازم است به دنبال فروشگاه‌هایی باشید که قیمت گاز رو میزی استیل البرز را به صورت کاملاً مناسب ارائه می‌دهند تا بتوانید با هزینه کمتر اجاق گاز صفحه ای استیل البرز را در آشپزخانه خود قرار داده و از عملکرد بی‌نظیر آن لذت ببرید. گاز صفحه ای استیل البرز از جنس شیشه و یا استیل بوده و شما می‌توانید برای ایجاد فضایی شیک‌تر اجاق گاز رومیزی استیل البرز شیشه‌ای مقاوم را خریداری کرده و یا با در نظر داشتن قیمت گاز صفحه ای استیل البرز مدل استیل را انتخاب کنید.

برای اطلاعات بیشتر از مشخصات و انواع گاز رومیزی مابقی محصولات فروشگاه کالا شهر را مشاهده کنید .

خرید گاز رومیزی استیل البرز

برای این‌که بتوانید محصولات آشپزخانه را خریداری کنید در مرحله اول بهتر است به دنبال فروشگاهی معتبر باشید که همه محصولات را با گارانتی معتبری به فروش می‌رساند. همچنین در فروشگاه‌ها و مراکز بزرگ معتبر شما می‌توانید طیف وسیعی از کالاها را از بهترین برندها مشاهده کرده و بتوانید از بین طیف گسترده‌ای از محصولات گزینه مناسب با فضا و آشپزخانه خود را پیدا کنید. خوشبختانه فروشگاه کالا شهر یکی از بزرگ‌ترین مراکز فروش اینترنتی محصولات با کیفیت در برندهای مختلف بوده که با سابقه‌ای درخشان توانسته است رضایت مشتریان را به همراه داشته باشید.
شما می‌توانید برای خرید گاز رومیزی استیل البرز به صورت اینترنتی از این فروشگاه در طرح‌ها و مدل‌های مختلف از طریق این صفحه اقدام کنید. همچنین می‌توانید با انجام بررسی‌های لازم بهترین گزینه را انتخاب کرده و به آسا‌ن‌ترین روش ممکن خریداری کنید. در این فروشگاه شما می‌توانید خدمات متنوع بعد از خرید را نیز به دست آورید و با اطمینان خاطر خریدتان را ثبت کرده و از محصولی باکیفیت سالیان سال استفاده کنید.
برند استیل البرز نیز به‌ عنوان یک برند قدیمی محصولاتی در مدل‌های مختلف را با مواد اولیه مرغوب تولید کرده است و شما می‌توانید تمام این کالاها را در تنوعی بی‌نظیر در کالاشهر مشاهده کرده و از بین گزینه‌های فراوان موجود در صفحه با کلیک روی آن خریدتان را ثبت کنید.

قیمت گاز رومیزی استیل البرز

گازهای رومیزی به‌ عنوان یکی از محبوب‌ترین گازها که امروزه در تمام خانه‌ها به چشم می‌خورد در انواع، اندازه و جنس‌های مختلفی تولید می‌شود و لازم است هر شخصی با توجه به نیاز خود گزینه‌ای را انتخاب کند. قیمت گاز رومیزی استیل البرز با توجه به جنس، ابعاد، تعداد شعله، امکانات و ویژگی‌های خاصی که دارد مشخص می‌شود و به همین دلیل بسیار مهم است که بتوانید نیازهای خود را تعیین کرده و بر اساس تعداد خانواده، مهمان‌هایی که دارید و موارد دیگر تعداد شعله‌های مورد نیازتان را تعیین و گزینه متناسب را خریداری کنید. قیمت اجاق گاز رومیزی استیل البرز در این صفحه از فروشگاه و زیر عکس کالاها نوشته شده است تا خریدی آگاهانه داشته باشید.
قیمت گاز صفحه ای استیل البرز با قیمت اجاق گاز صفحه ای استیل البرز متفاوت است و بایستی با توجه به ویژگی‌های هر کدام مانند نیاز به مراقبت و تمیزی بیشتر گاز شیشه‌ای و در عوض شیک بودن آن نسبت به نگهداری راحت‌تر گاز استیل، یکی از موارد را انتخاب کنید. قیمت این دو محصول نیز با در نظر داشتن تعداد شعله‌ها و سایر موارد متفاوت خواهد بود. البته در نظر داشته باشید که فروشگاه کالا شهر به دلیل عرضه مستقیم کالاها خریدی مقرون‌به‌صرفه‌ای را برای شما به ارمغان می‌آورد و شما می‌توانید با هزینه کمتر کالایی با کیفیت تهیه کنید.
در هنگام خرید این محصولات به صورت عمده نیز تخفیف ویژه‌ای اعمال می‌شود، از این ‌رو اگر قصد خرید عمده در تعداد زیادی را دارید بهتر است قبل از خرید با کارشناسان تماس گرفته و از قیمت مطلع شوید.

برای اطلاع از انواع و قیمت گاز رومیزی داتیس به وب سایت فروشگاهی کالا شهر مراجعه کنید.

مدل گاز رومیزی استیل البرز

برند استیل البرز به دلیل در نظر گرفتن رفاه تمام کاربران محصولات متنوعی را تولید کرده است تا تمامی خانواده‌ها با هر تعدادی که هستند بتوانند گاز مناسب خود را خریداری کنند؛ به‌ عنوان مثال خانواده‌های دو نفره می‌توانند گازهای سه شعله را خریداری کرده و افرادی که تعداد اعضای خانواده بیشتری دارند مدل 5 شعله و یا 7 شعله را خریداری کنند. این برند بی‌نظیر با قرار دادن امکاناتی نظیر ترموکوپل، فندک و… گازهای بسیار باکیفیتی را طراحی کرده است، از این ‌رو تمام کاربران از زمان‌های گذشته تا به امروز رضایت کاملی از محصولاتش دارند. جنس‌هایی که در تولید این محصولات به کار رفته شیشه‌ای و یا استیل است که در زیر هر کدام را به صورت کامل توضیح داده‌ایم تا بتوانید مطابق با نیازتان اقدام به خرید کنید.

  • گاز رومیزی استیل البرز شیشه ای: گازهای شیشه‌ای به دلیل ظاهر شیک و منحصربه‌فردی که ایجاد می‌کنند طرفداران بسیار زیادی دارند و برند استیل البرز نیز با استفاده از شیشه‌های نشکن و مقاوم این گازها را طراحی کرده است تا هیچ‌گونه آسیب و خطری کاربران را تهدید نکند. فقط لازم است توجه داشته باشید که این گازها بسیار حساس هستند و باید پس از هر بار استفاده با محلول تمیزکننده و دستمال مناسبی تمیز شوند.
  • گاز رومیزی استیل البرز استیل: همان‌طور که از اسمش مشخص است این محصولات از استیل بادوامی تولید شده‌اند که امکان زنگ‌زدگی و خرابی ندارند. شما می‌توانید هفته‌ای دو بار با استفاده از محلول تمیزکننده صفحه گاز را تمیز کرده و از براق بودن و شفافیت آن لذت ببرید.

برای خرید بهترین گاز رومیزی استیل در کالا شهر کلیک کنید .

شما می‌توانید برای خرید انواع مختلف گاز رومیزی استیل البرز از طریق این صفحه دسته‌بندی اقدام کرده و محصول مورد نظرتان را به سبد کالا اضافه کنید و در نهایت پس از گذشت مدت زمان کوتاهی درب منزل تحویل بگیرید.

خرید گاز صفحه ای استیل البرز و ارسال سریع کالاشهر

در صفحه فروشگاهی کالاشهر تمام محصولات به همراه توضیحات و مشخصات ارائه می‌شوند و برای راحتی کاربران هر کدام از برندها در صفحه دسته‌بندی خاصی قرار گرفته است تا کاربران بتوانند با انتخاب برند مورد نظرشان وارد صفحه دسته‌بندی آن شده و محصولات متنوعی را در صفحه مشاهده کنند. گاز رومیزی استیل البرز نیز به‌ عنوان یکی از برندهای محبوب در این صفحه دسته‌بندی به فروش می‌رسد و شما می‌توانید این محصول را در جنس‌های متنوع، ابعاد گوناگون و تعداد شعله‌های مختلف مشاهده کنید. با کلیک بر روی گزینه مورد نظر خود ویژگی‌های هر کدام را مطالعه کرده تا در نهایت بتوانید با مقایسه محصولات کالای مناسبی را انتخاب کنید.
در واقع برای خرید گاز رومیزی استیل البرز بایستی بر روی کالای انتخاب شده کلیک کرده و سپس بر روی گزینه افزودن به سبد کالا ضربه بزنید. در این شرایط صفحه تسویه حساب نمایش داده می‌شود؛ اگر قصد ادامه خرید از سایت را دارید می‌توانید به صفحات دیگر رفته و خریدتان را ادامه دهید، اما در صورتی ‌که خریدتان به اتمام رسید با کلیک روی گزینه تسویه حساب وارد صفحه مشخصات شوید. در این صفحه لازم است نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات خود را وارد کنید و سپس با پرداخت هزینه محصول شما به مرحله پردازش و آماده‌سازی توسط کارشناسان منتقل شده و محصول مورد نظر در زمانی کوتاه ارسال شود. کالاشهر با تضمین ارسال سریع محصولات و قیمت‌های مناسب یکی از بهترین فروشگاه‌های موجود در کشور به حساب می‌آید.
برای خرید مقرون‌به‌صرفه انواع گاز رومیزی استیل البرز و دریافت خدمات متنوع قبل و بعد از خرید با کالاشهر همراه باشید.